Slekten Korens Råd ønsker allerede nå å orientere om Slektsdagen 2010 som avholdes fredag
10. september 2010 kl. 18.00 på Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 i Oslo.

Følgende saker skal behandles:
Slektsrådets rapport for virksomheten de siste 5 år.

Den økonomiske situasjonen; orientering om driften de siste 5 år.

Forslag til endringer i foreningens statutter §2.

Forvaltningen av ministerinne Gulborg Korens legat. Rådets fortolkning av legatets

statutter.
Behandling av evt. forslag fremsatt av medlemmene. Forslag må være Rådet i hende

minst en uke før Slektsdagen. Forslag om endring av foreningens statutter må være
Rådet i hende minst 1 måned før Slektsdagen.
Slektens ”møtested” www.korenposten.no. Orientering fra redaksjonen.

Valg av nytt Slektsråd.

Slektsturen til USA i oktober 2011. Orientering fra arrangementskommiteen.

Eventuelt

Alle medlemmer av Slekten Koren som forening kan delta på Slektsdagen. Disse er iflg.
statuttene:
a) Alle personer som bærer slektsnavnet Koren og som nedstammer fra Henrik Koren,
født ca. 1580, død 1664 i Bergen
b) Personer som ved ekteskap har fått et annet slektsnavn, men som tidligere oppfylte
betingelsene under a)
c) Personer som bærer slektsnavnet Koren og er gift med eller enker / enkemenn etter
personer som oppfyller betingelsene under a)
Stemmerett har alle medlemmer som er myndige.
Nærmere beskjed om påmelding til Slektsdagen blir sendt som e-post og lagt ut på
www.korenposten.no ca. 1. august.
Slekten Korens Råd